Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stereotypical /steriəʊ'tipikl/  

  • Tính từ
    [có tính chất] sáo, [có tính chất] rập khuôn