Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ time-honored)(tục lệ)
    được tôn trọng vì có truyền thống lâu đời