Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    sùng kính, tôn kính