Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tôn sùng, sùng kính
  revere virtue
  tôn sùng đạo đức
  ông ta được sùng kính với vốn kiến thức rộng lớn của ông

  * Các từ tương tự:
  reverence, Reverend, reverend, reverend Mother, reverent, reverential, reverentially, reverently