Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverend /ˈrɛvərənd/  

  • noun
    plural -ends
    [count] :a priest or minister in the Christian church

    * Các từ tương tự:
    Reverend, Reverend Mother