Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverend Mother /revərənd'mʌðə[r]/  

  • Mẹ tu viện trưởng (tiếng tôn xưng)