Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (viết tắt Rev, Revd)
  Cha (tiếng tôn xưng đặt trước tên một giáo sĩ)
  the Rev John (MrSmith (mà không gi là the Rev Smith)
  cha John Smith
  the Very Reverend
  Cha xứ
  the Right Reverend
  Đức tổng giám mục

  * Các từ tương tự:
  reverend, reverend Mother