Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverential /,revə'ren∫l/  

 • Tính từ
  tỏ vẻ sùng kính, tỏ vẻ tôn kính
  a reverential bow of the head
  một cái cúi đầu tỏ vẻ tôn kính

  * Các từ tương tự:
  reverentially