Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverentially /,revə'ren∫əli/  

  • Phó từ
    [với vẻ] sùng kính, [một cách] tôn kính