Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beatify /bi:'ætifai/  

  • Động từ
    (tôn giáo)
    tuyên phúc