Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverend /'revərənd/  

  • Tính từ
    đáng tôn kính (vì cao tuổi…)

    * Các từ tương tự:
    Reverend, reverend Mother