Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverent /'revərənt/  

 • Tính từ
  tôn sùng, sùng kính, tôn kính
  they all maintained a reverent silence
  tất cả giữ một sự im lặng tôn kính

  * Các từ tương tự:
  reverential, reverentially, reverently