Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thánh hóa
    hợp thức hóa; thừa nhận
    một tục lệ được truyền thống hợp thức hóa