Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] thần, [thuộc] thần thánh; thiêng liêng
  a sacred place
  nơi thiêng liêng
  a sacred image
  hình ảnh thiêng liêng
  sacred writings
  sách thánh
  sacred poetry
  thánh thị
  a sacred horse
  ngựa thần, thần mã
  a sacred war
  cuộc chiến tranh thần thánh
  a sacred duty
  nhiệm vụ thiêng liêng
  được xem như là rất hệ trọng; trịnh trọng
  a sacred promise
  lới hứa trịnh trọng
  sacred to somebody (something)
  hiến dâng cho (ai, cái gì) (lời thường thấy ghi trên bia mộ…)
  sacred to the memory of
  hiến dâng linh hồn (ai)

  * Các từ tương tự:
  sacred cow, sacredly, sacredness