Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceremonial /,seri'məʊniəl/  

 • theo nghi lễ; trang trọng
  a ceremonial occasion
  một dịp trang trọng
  Danh từ
  nghi lễ, nghi thức
  nghi lễ tôn giáo

  * Các từ tương tự:
  ceremonialism, ceremonialist, ceremonially