Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nghi lễ, nghi thức
    nghi lễ mai táng
    nghi lễ hợp cẩn
    nghi thức đón khách