Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceremony /'seriməni/  /'seriməʊni/

 • Danh từ
  lễ
  marriage ceremony
  lễ hôn nhân
  nghi lễ, nghi thức
  sự câu nệ hình thức; sự kiểu cách
  there's no need for ceremony between friends
  giữa bạn bè với nhau, không cần câu nệ hình thức
  stand on ceremony
  câu nệ hình thức, kiểu cách
  please don't stand on ceremony with me
  xin đừng câu nệ hình thức đối với tôi