Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lễ nghi, nghi thức
    legal etiquette
    nghi thức pháp lý