Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đứng đắn, sự phải phép