Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nghi thức; lễ tân
    (ng giao) nghị định thư

    * Các từ tương tự:
    protocolar