Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đúng quy cách, sự đúng thủ tục
  ngay cả đối với bạn thân, anh ta cũng theo thủ tục ở mức độ nào đó
  nghi lễ, nghi thức; quy cách
  tuân theo mọi nghi thức cần thiết
  tính chất hình thức
  they said the interview is a mere formality
  họ nói cuộc phỏng vấn chỉ là hình thức