Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trình tự hành lễ; nghi lễ
  the ritual of the Catholic Church
  trình tự hành lễ của nhà thờ công giáo
  (đùa) trình tự muôn thuở
  ông ta thực hiện trình tự muôn thuở là nhồi thuốc vào tẩu và châm thuốc hút
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  [thuộc] nghi lễ; theo nghi thức
  ritual phrases of greeting
  câu chào hỏi theo nghi thức

  * Các từ tương tự:
  ritualism, ritualist, ritualistic, ritually