Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sacramental /,sækrə'mentl/  

 • Tính từ
  [thuộc] bánh thánh, [thuộc] rượu thánh;[thuộc] thánh lễ
  sacramental wine
  rượu thánh

  * Các từ tương tự:
  sacramentalism, sacramentalist