Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ritualistic /,rit∫ʊə'listik/  

  • Tính từ
    lệ nghi thức