Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conventional /kən'ven∫ənl/  

 • Tính từ
  theo thông lệ
  he made a few conventional remarks
  ông ta đưa một số nhận xét theo thông lệ
  theo lối cổ truyền
  conventional art
  nghệ thuật theo lối cổ truyền
  thường, theo quy ước (không phải nguyên tử, nói về vũ khí)
  conventional missiles
  tên lửa thường, tên lửa quy ước

  * Các từ tương tự:
  conventional memory, conventional sign, conventional type, conventionalise, conventionalism, conventionalist, conventionality, conventionalization, conventionalize