Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thngữ)
    được chấp nhận rộng rãi
    received pronunciation
    cách phát âm được chấp nhận rộng rãi