Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (underwent; undergone)
  trải qua, chịu, bị
  undergo great hardship
  trải qua lắm khó khăn gian khổ
  undergo privation
  chịu thiếu thốn
  undergo major surgery
  phải chịu ca phẩu thuật lớn

  * Các từ tương tự:
  undergone