Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endure /in'djʊə[r]/  /in'dʊər/

 • Động từ
  chịu, chịu đựng
  endure toothache
  chịu cơn đau răng
  I can't endure this woman
  tôi không chịu được người đàn bà đó
  I can't endure to see (seeingchildren suffer
  tôi không chịu được khi nhìn thấy trẻ con đau đớn
  tiếp tục tồn tại, kéo dài
  fame that will endure for ever
  danh tiếng sẽ tồn tại mãi mãi
  những truyền thống này đã tồn tại qua nhiều thời đại