Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dạ dày, bao tử
  I don't like going to work on an empty stomach
  tôi không thích đi làm mà dạ dày lép kẹp
  (khẩu ngữ) bụng
  he hit me in the stomach
  nó đánh tôi vào bụng
  sự thèm ăn
  have a very small stomach
  rất ít thèm ăn
  (for something) sự khao khát, sự muốn
  I had no stomach for a fight
  tôi không muốn đánh nhau chút nào cả
  somebody's eyes are bigger than his stomach
  xem eye
  sick to one's stomach
  xem sick
  a strong stomach
  xem strong
  turn one's stomach
  làm ghê ghê, làm lộn ruột
  cuốn phim về các cuộc phẩu thuật mắt làm tôi ghê ghê
  Động từ
  (thường dùng trong câu phủ định hay câu hỏi):
  ăn vào không chịu, không ăn được
  I can't stomach seafood
  tôi không ăn được các món hải sản
  chịu, chịu đựng
  I can't stomach his jokes
  tôi không chịu được những lời nói đùa của nó

  * Các từ tương tự:
  stomach-ache, stomach-pump, stomach-tooth, stomachache, stomachal, stomacher, stomachful, stomachic, stomachically