Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (abode; abode, abided)
  (dùng với can, could trong câu phủ định hay câu hỏi) chịu đựng
  I can't abide that man
  tôi không thể chịu được con người ấy
  (+ by) trung thành với, giữ, tuân theo
  abide by a promise
  giữ lời hứa
  abide by one's friend
  trung thành với bạn
  ở lại; kéo dài
  abide at a place
  ở lại một nơi
  this mistake will not abide for ever
  sai lầm này không thể kéo dài mãi được

  * Các từ tương tự:
  abider