Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vâng lời, vâng theo; tuân theo
  ngoan ngoãn vâng lời
  obey the law
  tuân theo pháp luật
  obey orders
  tuân lệnh

  * Các từ tương tự:
  obeyer