Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hợp với; tuân theo
  tòa nhà không hợp với các quy định an toàn
  sự từ chối của cô ta không chịu tuân theo các quy ước xã hội thông thường
  (+ with, to) phù hợp
  her ideas do not conform with mine
  ý chị ta không phù hợp với ý tôi

  * Các từ tương tự:
  conformability, conformable, conformableness, conformably, conformal, conformal projection, conformally, conformation, conformational