Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khớp đốt ngón tay
  khuỷu chân (của thú vật)
  giò lợn
  a rap on (over) the knuckles
  xem rap
  near the knuckle
  gần đi đến chỗ thô tục bất lịch sự (câu chuyện, câu nói đùa…)
  Động từ
  knuckle down [to something]
  (khẩu ngữ)
  nghiêm chỉnh bắt tay vào
  if you want to pass that examyou'll have to knuckle down [to some hard work]
  nếu anh muốn thi đỗ thì anh phải nghiêm chỉnh học tập chăm chỉ
  knuckle under
  (khẩu ngữ)
  đầu hàng, chịu thua

  * Các từ tương tự:
  knuckle-joint, knucklebone, knuckleduster, knucklehead