Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knuckle-joint /'nʌkldʤɔint/  

  • Danh từ
    khớp đốt
    (kỹ thuật) khớp nối