Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knucklebone /'nʌklboun/  

  • Danh từ
    xương đốt
    xương khuỷu
    (số nhiều) trò chơi đốt xương