Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knuckleduster /'nʌkldʌstə/  

  • Danh từ
    quả đấm sắt (để đánh nhau)