Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thực hiện, thi hành
  thi hành mệnh lệnh của ai
  execute a piece of work
  thực hiện một công việc
  (luật học) thực thi
  execute a will
  thực thi một di chúc
  hành hình
  execute a murderer
  hành hình một tên sát nhân
  thể hiện, biểu diễn
  execute a dance step
  biểu diễn một điệu nhảy

  * Các từ tương tự:
  execute cycle, execute statement, execute-only program, executer