Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assassinate /ə'sæsineit/  /ə'sæsəneit/

  • Động từ
    ám sát