Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuốc lá hít
  a pinch of snuff
  một nhúm thuốc lá hít
  Động từ
  ngắt bỏ hoa đèn (ở đầu bấc cây nến)
  snuff it
  (Anh, khẩu ngữ)
  chết, qua đời
  snuff something out
  tắt đi(đèn, lửa)
  chấm dứt, kết thúc, tiêu tan
  hy vọng của anh ta hầu như đã tiêu tan
  Động từ
  hít ngửi, hít hít (chó)

  * Các từ tương tự:
  snuff-and-butter, snuff-box, snuff-coloured, snuff-dish, snuff-mill, snuff-taker, snuff-taking, snuffer, snuffer-tray