Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-coloured /'snʌf,kʌləd/  

  • Tính từ
    có màu nâu vàng đậm