Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuffer /'snʌfə[r]/  

  • Danh từ
    cái ngắt hoa đèn

    * Các từ tương tự:
    snuffer-tray, snuffers