Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    kéo cắt hoa đèn ((như) a pair of snuffers)