Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuffer-tray /'snʌfdiʃ/  

  • -tray) /'snʌfətrei/* danh từ
    khay đựng kéo cắt hoa đèn