Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-dish /'snʌfdiʃ/  

  • -tray) /'snʌfətrei/* danh từ
    khay đựng kéo cắt hoa đèn