Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-taking /'snʌf,teikiɳ/  

  • Danh từ
    sự hít thuốc