Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-and-butter /'snʌfən'bʌtə/  

  • Tính từ
    có da bánh mật