Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-mill /'snʌfmil/  

  • Danh từ
    cối nghiền thuốc hít