Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-box /'snʌfbɒks/  

  • Danh từ
    hộp đựng thuốc lá hít