Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snuff-taker /'snʌf,teikə/  

  • Danh từ
    người hít thuốc