Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (slew; slain) (Mỹ)
  giết (một cách tàn bạo)
  lính chết trận

  * Các từ tương tự:
  slayer